ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

สถิติการเข้าเว็บไซต์

การขอใบอนุญาตประกอบการ

ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทาง ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้  
หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบการ
(ก) บุคคลธรรมดา
1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจดทะเบียนรถใหม่ตาม พรบ.ขนส่งทางบก

การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หากผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ดำเนินการแทน ต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเว้นแต่การยื่นต่ออายุทะเบียนรถไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจการจดทะเบียนรถใหม่

อ่านเพิ่มเติม...
 
การต่ออายุทะเบียนรถและชำระภาษี

หลักฐานที่ต้องใช้ในการการต่ออายุทะเบียนรถและชำระภาษี 
1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ขั้นตอนการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ

1. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพรถหรือขอประวัติรถ

อ่านเพิ่มเติม...
 
การเสียภาษีประจำปี

เจ้าของรถสามารถยื่นขอชำระภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีได้ไม่เกิน3 เดือนและเจ้าของรถสามารถยื่นเสียภาษีได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
ก. รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร  
1. สำนักงานทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ได้ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุดังต่อไปนี้ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาต

อ่านเพิ่มเติม...
 
ป้ายโฆษณา
 
ป้ายโฆษณา