ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า ไม่ใช้แล้ว

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

 เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า ไม่ใช้แล้ว

  

            ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ว่าจะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าไม่ใช้แล้ว โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

 

           ข้อ ๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอดูแผ่นป้ายฯ ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันและเวลา ราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียน รถเก่า ในวันที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร ๑ ชั้น ๑ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี  

           ข้อ ๒. ในการสู้ราคาจะดำเนินการขายประมูลราคา โดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการ ขายทอดตลาด ของสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี

           ข้อ ๓. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับได้ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนราคาที่ไม่สมควรขาย ออกจากการขายทอดตลาดได้ และสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้เข้าสู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  

          ข้อ ๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาด ตกลงขายให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้สู้ราคา รายนั้น ต้องวางเงินมัดจำ ๕๐% หรือชำระเงินให้ครบถ้วน ภายในกำหนด ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งสนองรับราคาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จะริบเงินมัดจำทั้งจำนวน และจะนำแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า ขายโดยวิธีอื่นใดตาม ระเบียบราชการต่อไป และถ้าการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาค่าขายทอดตลาดเดิมผู้สู้ราคาสูงสุดคนเดิม จะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น  

          ข้อ ๕. ผู้สู้ราคาสูงสุดชำระเงินครบเรียบร้อยตามราคาที่ประมูลได้แล้ว ต้องตัดแผ่นป้ายทะเบียนรถออกเป็นสองส่วนก่อนนำออกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี  

          ข้อ ๖. สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไข และรายละเอียดในการขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

 

               ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

(นางสาวอุทัยวรรณ เป้าพานิชย์)  

นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี