ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

รับสมัครผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศเข้าร่วมโครงการ(Q)
   ประกาศ

สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จัดทำ โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสิ่งของระหว่างประเทศ จังหวัดปทุมธานี (Q) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 

ด้วยปัจจุบันการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีรถอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก และปัจจุบัน   ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งได้โดยง่าย นอกเหนือจากการแข่งขันกันเองระหว่างผู้ประกอบการขนส่งไทยแล้ว ปัจจุบันได้มีบริษัทต่างชาติหลายรายที่ดำเนินกิจการด้านขนส่งเข้ามาบริการในประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 

เป้าหมายของโครงการ มีดังนี้

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย

2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทยพร้อมกับการแข่งขันในยุคเสรีการค้าบริการ

 

มาตรฐานการขนส่ง ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นระบบก้าวหน้า โดยใช้อักษร Q เป็นสัญลักษณ์ในการรับรองคุณภาพ รายละเอียด ดังนี้

ระดับ พื้นฐาน 1 ดาว หมายถึง เป็นการดำเนินการขั้นพื้นฐานขั้นต่ำ เช่น มีนโยบายองค์กรที่ชัดเจน มีแผนการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น

ระดับ ก้าวหน้า 2 ดาว หมายถึงองค์กร มีการวางแผน ดำเนินการ และประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI)

ระดับ ก้าวหน้า 3 ดาว หมายถึง องค์กร มีการพัฒนาริเริมสร้างสรรค์ เช่น การปรับปรุงการดำเนินการตามผลตัวชี้วัด (KPI) ใช้เทคนิคปรับปรุงการบริการ และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย

 

กลุ่มการขนส่ง ในเบื้องต้น กรมการขนส่งทางบกได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. การขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด

2. การขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนัก

3. การขนส่งสินค้าแช่เย็น

4. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศที่สนใจติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการและขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pathumthani.dlt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๘๑–๗๗๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

(นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์)

ขนส่งจังหวัดปทุมธานี