ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

การโอนกรรมสิทธิ์รถ

การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ(โอนกรรมสิทธิ์รถ) ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอนรถ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถ
1. หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนได้แก่สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นคนต่างชาติใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง VISA และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงาน
2. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขายหรือหลักฐานอื่นๆได้แก่พินัยกรรมคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเป็นต้น
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้ว   
 
ขั้นตอนการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ (โอนกรรมสิทธิ์รถ)
1. ใช้แบบคำขอโอนและรับโอนซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้วยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน
2. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
3. ชำระค่าธรรมเนียม
4. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน   
 
การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถหากผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงและดำเนินการโอนทะเบียน เปลี่ยนเจ้าของรถ จะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบตามพื้นที่ ที่จดทะเบียนไว้  

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี