ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

การเสียภาษีประจำปี

เจ้าของรถสามารถยื่นขอชำระภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีได้ไม่เกิน3 เดือนและเจ้าของรถสามารถยื่นเสียภาษีได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
ก. รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร  
1. สำนักงานทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ได้ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
3. สำนักงานเขตทุกเขตและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ
5. สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ 

ข. รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร   

1. สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนไว้
2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
4. สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ  

หลักฐานที่ต้องใช้ในการต่อภาษีประจำปี  

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี และ 7 ปี ตามลำดับ)  

ขั้นตอนการต่ออายุภาษีประจำปี  

1. ไม่ต้องใช้แบบคำขอใดๆ ยื่นหลักฐานพร้อมเงินค่าภาษีรถ
2. ต้องรับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน 

สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี