ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

ทำเนียบผู้บริหาร

            รายนามผู้ดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดปทุมธานี

  

 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายปรีชา ออประเสริฐ สิงหาคม 2516 - มีนาคม 2519
2 นายถาวร กำปั่นทอง มีนาคม 2519 - เมษายน 2521
3 นายประสงค์ ชุ่มใจหาญ เมษายน 2521 - ตุลาคม 2523
4 นางทองเปลว ศุภาคม ตุลาคม 2523 - พฤษภาคม 2524
5 นางวนิดา กันติรัตนาวงศ์ พฤษภาคม 2524 - ตุลาคม 2528
6 นายสุพรรณ โกมลวาทิน พฤศจิกายน 2528 - มิถุนายน 2534
7 นายประเวศ ศรียะวงษ์ กรกฎาคม 2534 - กรกฎาคม 2541
8 นายสมศักดิ์ วัฒนชีวโนปกรณ์ สิงหาคม 2541 - มกราคม 2543
9 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค กุมภาพันธ์ 2543 - กุมภาพันธ์ 2544
10 นายสัญชัย แก่อินทร์ กุมภาพันธ์ 2544 - กันยายน 2544
11 นายมนตรี แกะสุวรรณ ตุลาคม 2544 - มีนาคม 2546
12 นางพนอม พวงสมบัติ มีนาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2549
13 นายโยธิน ประสพสุขโชค กุมภาพันธ์ 2549 - กรกฎาคม 2551
14 นายปราโมทย์ คงเดชา กรกฎาคม 2551 - กันยายน 2552
15 นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2556

16

นางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน