ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

ใบอนุญาตขับรถขนส่ง

ใบอนุญาตขับรถขนส่ง

 การขอใบอนุญาตใหม่    การต่ออายุ 

 การขอใบอนุญาตใหม่ 
 
 การขอรับใบอนุญาตขับรถ
 
 หลักฐานประกอบคำขอ  
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบรับรองแพทย์
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

การต่ออายุใบอนุญาตรถขนส่ง
การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด 
 
กรณีใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี  
        1. ใบอนุญาตขับรถเดิม
        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

        3. สำเนาหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
        4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)