ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ ขนส่ง ประจำปี 2552 - 2557 ณ 30 กันยายน 2557

 

การจดทะเบียนรถสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ประจำปี 2552 – 2557

ณ 30 กันยายน 2557

 

ประเภท

2552

2553

2554

2555

2556

2557

รถโดยสารประจำทาง

941

947

966

973

960

941

รถโดยสารไม่ประจำทาง

835

875

925

957

986

943

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

3,591

3,967

4,051

4,209

4,313

4,758

รถโดยสารส่วนบุคคล

214

220

227

219

229

232

รถบรรทุกส่วนบุคคล

10,216

11,386

10,435

10,554

10,988

11,538

โดยรถขนาดเล็ก

 

 

 

-

-

-

รวม

15,797

15,797

17,395

16,912

17,476

18,412