ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ ขนส่ง ประจำปี 2551 - 2556 ณ 30 กันยายน 2556

 

การจดทะเบียนรถสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ประจำปี 2551 – 2556

ณ 30 กันยายน 2556

 

ประเภท

2551

2552

2553

2554

2555

2556

รถโดยสารประจำทาง

883

941

947

966

973

960

รถโดยสารไม่ประจำทาง

798

835

875

925

957

986

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

3,233

3,591

3,967

4,051

4209

4,313

รถโดยสารส่วนบุคคล

209

214

220

227

219

229

รถบรรทุกส่วนบุคคล

10,069

10,216

11,386

10,435

10,554

10,988

โดยรถขนาดเล็ก

1

 

 

-

-

-

รวม

15,193

15,797

17,395

16,604

16,912

17,476