ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ ขนส่ง ประจำปี 2552 - 2557 ณ 31 ธันวาคม 2557

การจดทะเบียนรถสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ประจำปี 2552 – 2557

ณ 31 ธันวาคม 2557

ประเภท

2552

2553

2554

2555

2556

2557

รถโดยสารประจำทาง

941

947

966

973

962

946

รถโดยสารไม่ประจำทาง

835

875

925

957

941

951

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

3,591

3,967

4,051

4209

4,469

4,967

รถโดยสารส่วนบุคคล

214

220

227

219

225

235

รถบรรทุกส่วนบุคคล

10,216

11,386

10,435

10,554

11,144

11,676

โดยรถขนาดเล็ก

 

 

-

-

-

-

รวม

15,797

17,395

16,604

16,912

17,741

18,775