ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ ขนส่ง ประจำปี 2554 - 2559 ณ 31 มกราคม 2559

การจดทะเบียนรถสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ประจำปี 2554 – 2559

ณ 31 มกราคม 2559

ประเภท

2554

2555

2556

2557

2558

2559

รถโดยสารประจำทาง

966

973

962

946

935

937

รถโดยสารไม่ประจำทาง

925

957

941

951

1,067

1,066

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

4,051

4209

4,469

4,967

5,580

5,601

รถโดยสารส่วนบุคคล

227

219

225

235

240

239

รถบรรทุกส่วนบุคคล

10,435

10,554

11,144

11,676

11,934

11,951

รวม

16,604

16,912

17,741

18,775

19,756

19,794