ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนตาม พ.ร.บ ขนส่ง ประจำปี 2553 - 2558 ณ 30 กันยายน 2558

การจดทะเบียนรถสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ประจำปี 2553 – 2558

ณ 30 กันยายน 2558

ประเภท

2553

2554

2555

2556

2557

2558

รถโดยสารประจำทาง

947

966

973

962

946

944

รถโดยสารไม่ประจำทาง

875

925

957

941

951

1,058

รถบรรทุกไม่ประจำทาง

3,967

4,051

4209

4,469

4,967

5,383

รถโดยสารส่วนบุคคล

220

227

219

225

235

240

รถบรรทุกส่วนบุคคล

11,386

10,435

10,554

11,144

11,676

11,898

รวม

17,395

16,604

16,912

17,741

18,775

19,523