ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศที่เผยแพร่มีประโยชน์?
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ราคาเชื้อเพลิงวันนี้

ติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
ติดต่อสำนังานขนส่งจังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสำนังานขนส่งจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่  84  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000

โทร.  0 2581 4526, 0 2581 8070

โทรสาร  0 2581 6641 

 หน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอคลองหลวง  สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่  18  หมู่ที่ 8  ตำบลคลองสี่  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 0 2985 7543-4

โทรสาร 02 985 7570